Project

General

Profile

Wiki » History » Version 10

Simó Albert i Beltran, 03/05/2013 10:07 PM
Add postgresql as requirements.

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Sync TincVPN
2 1 Agustí Moll Garcia
3 1 Agustí Moll Garcia
h2. Què és?
4 1 Agustí Moll Garcia
5 3 Agustí Moll Garcia
Una eina web, desenvolupada amb "cakephp 2.x":http://cakephp.org, que et crear i gestionar multiples xarxes "Tinc-VPN":http://www.tinc-vpn.org/ .
6 3 Agustí Moll Garcia
Definint un protocol entre un node i l'eina web. Per poder enviar la seva informació i rebre un script de configuració.  
7 1 Agustí Moll Garcia
8 1 Agustí Moll Garcia
h2. Instal·lació
9 1 Agustí Moll Garcia
10 10 Simó Albert i Beltran
Necessites un servidor web amb la extensió php i suport mysql/postgresql
11 1 Agustí Moll Garcia
Necessites descarregar la versió de cakephp.
12 1 Agustí Moll Garcia
13 6 Simó Albert i Beltran
<pre>
14 6 Simó Albert i Beltran
wget https://github.com/cakephp/cakephp/zipball/2.2.3
15 8 Simó Albert i Beltran
unzip 2.2.3
16 8 Simó Albert i Beltran
mv cakephp-cakephp-0142e5e synctincvpn
17 8 Simó Albert i Beltran
cd synctincvpn
18 6 Simó Albert i Beltran
</pre>
19 1 Agustí Moll Garcia
20 1 Agustí Moll Garcia
Renombres el directori app 
21 1 Agustí Moll Garcia
22 6 Simó Albert i Beltran
<pre>
23 6 Simó Albert i Beltran
mv app app.orig
24 6 Simó Albert i Beltran
</pre>
25 1 Agustí Moll Garcia
26 1 Agustí Moll Garcia
Clones la ultima versió del sistema sobre un directori app:
27 1 Agustí Moll Garcia
28 6 Simó Albert i Beltran
<pre>
29 6 Simó Albert i Beltran
git clone git://qmp.cat/synctincvpn.git app
30 6 Simó Albert i Beltran
</pre>
31 1 Agustí Moll Garcia
32 1 Agustí Moll Garcia
Copies els fitxer de core.php i database.php
33 1 Agustí Moll Garcia
34 6 Simó Albert i Beltran
<pre>
35 6 Simó Albert i Beltran
cp app.orig/Config/core.php app/Config/core.php
36 7 Simó Albert i Beltran
cp app.orig/Config/database.php.default app/Config/database.php
37 6 Simó Albert i Beltran
</pre>
38 1 Agustí Moll Garcia
39 1 Agustí Moll Garcia
Els adaptes.
40 1 Agustí Moll Garcia
41 4 Simó Albert i Beltran
Crear la Bases de dades
42 1 Agustí Moll Garcia
43 4 Simó Albert i Beltran
Crear el primer usuari
44 1 Agustí Moll Garcia
45 5 Simó Albert i Beltran
Crear esquema de la base de dades
46 5 Simó Albert i Beltran
47 5 Simó Albert i Beltran
<pre>
48 5 Simó Albert i Beltran
./app/Console/cake schema create
49 5 Simó Albert i Beltran
</pre>
50 5 Simó Albert i Beltran
51 9 Simó Albert i Beltran
Crear directoris temporals amb permissos d'escriptura.
52 9 Simó Albert i Beltran
53 9 Simó Albert i Beltran
<pre>
54 9 Simó Albert i Beltran
mkdir -p ./app/tmp/cache/persistent ./app/tmp/cache/models
55 9 Simó Albert i Beltran
chown www-data:www-data ./app/tmp/cache/ ./app/tmp/cache/persistent ./app/tmp/cache/models
56 9 Simó Albert i Beltran
</pre>
57 9 Simó Albert i Beltran
58 1 Agustí Moll Garcia
h2. Com és comuniquen els clients amb server
59 3 Agustí Moll Garcia
60 3 Agustí Moll Garcia
El client fa una petició POST a la url <server_http>/nodes/get/<md5 (HW_mac+network+key)>/<network>/<encode (mac)>/<name_node>/<Is gateway (0:No,1:Si)>/<Internal IP(if Gateway=0 => 0, Gateway=1 => encode(IP)>/1