Project

General

Profile

Wiki » History » Version 2

« Previous - Version 2/11 (diff) - Next » - Current version
Simó Albert i Beltran, 10/25/2012 10:42 AM


Sync TincVPN

Què és?

Una eina web, desenvolupada amb cakephp 2.x, que et crear i gestionar multiples xarxes Tinc-VPN.

Instal·lació

Necessites un servidor web amb la extensió php i suport mysql
Necessites descarregar la versió de cakephp.

wget https://github.com/cakephp/cakephp/zipball/2.2.3

Renombres el directori app

mv app app.orig

Clones la ultima versió del sistema sobre un directori app:

git clone git://qmp.cat/synctincvpn.git app

Copies els fitxer de core.php i database.php

cp app.orig/Config/core.php app/Config/core.php

cp app.orig/Config/database.php app/Config/database.php

Els adaptes.

Crear la Bases de dades

Crear el primer usuari

Com és comuniquen els clients amb server