Project

General

Profile

Xapucillas...

for i in `cut -f 1 -d ` ` /proc/net/vlan/config|grep vlan`; do vconfig rem $i; done

Passar a host

Al fitxer /etc/dnsmasq.conf posar:

echo `addn-hosts=/etc/hosts.qmp` >> /etc/dnsmasq.conf

crear el fitxer (hauria de ser amb el cron?):

echo `` > /etc/hosts.qmp
for i in $(bmx6 -c --originators |grep -v ^globalId|grep -v ^originators|cut -f 1 -d ` `|cut -f 1 -d `.`); do 
echo $(bmx6 -c --originators |grep $i|cut -f 9 -d ` `) $i >>/etc/hosts.qmp; 
done

Reniciar

/etc/init.d/dnsmasq restart