Project

General

Profile

Wiki » History » Version 10

« Previous - Version 10/73 (diff) - Next » - Current version
Victor Oncins, 09/07/2011 01:57 PM


Wiki

Trobades (CAT)

Technical information

Prototip Nou node

Tasques de tram final

Després de la darrera reunió de seguiment del 6/9/2011, els presents (Roger,Pau,Simó,Agustí i Victor) hem acordat la llista de tasques finals que caldria dur a terme de cara a la entrega del projecte a la Fundació PuntCAT. Per descomptat aquesta llista admet les modificacions o correccions que cregueu oportunes.

Portal captiu

Quan un client es connecti a través d'un AP qmp presentarà un portal captiu de codi html estàtic. Aquest codi provindrà en primera instància del node gateway d'Internet que utilitzi el client. En cas que el node gateway no transfereixi cap codi, el node mesh presentarà un portal per defecte.
L'administrador de perfil bàsic ha de ser capaç de configurar els camps bàsics del portal: imatge del logo, eslògan, descripció del esdeveniment,...Es proposa al desenvolupador que inclogui un wizard(*) que ho permeti i un checkbox que declari el node com a gateway a efectes de propagació a la resta del codi html.

(*)En conseqüència aquesta tasca està lligada a l implementació d'un wizard de propòsit més general pensat per oferir una configuració inicial ràpida. Queda per definir el disseny definitiu d'aquest wizard, sobre tot pel que fa a quines són les dades mínimes exigides a un administrador.

Gateway

Per tal que un administrador pugui accedir a la gestió o monitorització de paràmetres relatius a les funcionalitats de gateway, caldrà incloure una pestanya al Luci que ho permeti.

Configuració del rol d'interfícies

Donades les interfícies físiques eth0, eth1, wlan0,...wlanN cal permetre la configuració del seu rol, que pot ser:

  • WAN
  • LAN
  • AP
  • MESH

Es proposa al desenvolupador que aixó es faci a través d'un arxiu de configuració UCI (entrada de mostra del Pau).
Si un node gateway està connectat a un router ADSL per una interficie WAN i el node detecta un DHCP server, el node ha de desactivar el servidor DHCP de la interfície LAN.
Aquesta funcionalitat potser presenta incompatibilitats amb els interessos de les comunitats. Caldrà una futura revisió per la versió orientada comunitats

Detector d'Internet per ping

El mecanisme bàsic de detecció d'accés a Internet és manté a N-pings fallits cap un pool d'URL públiques. Per tal de reduir a màxim el temps de reconnexió a Internet dels client de la mesh en cas de falles freqüents del test de pings (saturació d'enllaç, pèrdua de paquets,..), es proposa que amb un sol gateway, aquest no deixi mai d'anunciar el rol.

Sistema de DNS intern

S'acorda l'actualització automàtica d'entrades del DNS des de plugin de bmx6. Això ha de permetre accedir per nom a tots els nodes de la mesh.

Mapa

Integració del mapa a la interfície LuCI. Es proposta per us del plugin SMS per tal de difondre els canvis l'estat de link o de node que percevi la xarxa. Una funcionalitat interessant és canviar les icones per d'altres sense referències al hardware del node però que reflecteixin diferents propietats, les quals podeb interessar al administardor (p.exemple accès a Internet, xarxa anunciada,etc...)

Generador de firmware

Es partirà de la base del generador desenvolupat fins ara pel Simó. Aquesta part del projecte no estarà orientada en un primer moment al usuari final.

Fase de testing

Pendent de definir

Fixar versions

Pendent de definir