Project

General

Profile

Wiki » History » Version 4

Simó Albert i Beltran, 03/05/2013 09:46 PM
Remove header style for "Crear la Bases de dades" and "Crear el primer usuari"

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Sync TincVPN
2 1 Agustí Moll Garcia
3 1 Agustí Moll Garcia
h2. Què és?
4 1 Agustí Moll Garcia
5 3 Agustí Moll Garcia
Una eina web, desenvolupada amb "cakephp 2.x":http://cakephp.org, que et crear i gestionar multiples xarxes "Tinc-VPN":http://www.tinc-vpn.org/ .
6 3 Agustí Moll Garcia
Definint un protocol entre un node i l'eina web. Per poder enviar la seva informació i rebre un script de configuració.  
7 1 Agustí Moll Garcia
8 1 Agustí Moll Garcia
h2. Instal·lació
9 1 Agustí Moll Garcia
10 2 Simó Albert i Beltran
Necessites un servidor web amb la extensió php i suport mysql
11 1 Agustí Moll Garcia
Necessites descarregar la versió de cakephp.
12 1 Agustí Moll Garcia
13 1 Agustí Moll Garcia
@wget https://github.com/cakephp/cakephp/zipball/2.2.3@
14 1 Agustí Moll Garcia
15 1 Agustí Moll Garcia
Renombres el directori app 
16 1 Agustí Moll Garcia
17 1 Agustí Moll Garcia
@mv app app.orig@
18 1 Agustí Moll Garcia
19 1 Agustí Moll Garcia
Clones la ultima versió del sistema sobre un directori app:
20 1 Agustí Moll Garcia
21 1 Agustí Moll Garcia
@git clone git://qmp.cat/synctincvpn.git app@
22 1 Agustí Moll Garcia
23 1 Agustí Moll Garcia
Copies els fitxer de core.php i database.php
24 1 Agustí Moll Garcia
25 1 Agustí Moll Garcia
@cp app.orig/Config/core.php app/Config/core.php@
26 1 Agustí Moll Garcia
27 1 Agustí Moll Garcia
@cp app.orig/Config/database.php app/Config/database.php@
28 1 Agustí Moll Garcia
29 1 Agustí Moll Garcia
Els adaptes.
30 1 Agustí Moll Garcia
31 4 Simó Albert i Beltran
Crear la Bases de dades
32 1 Agustí Moll Garcia
33 4 Simó Albert i Beltran
Crear el primer usuari
34 1 Agustí Moll Garcia
35 1 Agustí Moll Garcia
h2. Com és comuniquen els clients amb server
36 3 Agustí Moll Garcia
37 3 Agustí Moll Garcia
El client fa una petició POST a la url <server_http>/nodes/get/<md5 (HW_mac+network+key)>/<network>/<encode (mac)>/<name_node>/<Is gateway (0:No,1:Si)>/<Internal IP(if Gateway=0 => 0, Gateway=1 => encode(IP)>/1