Project

General

Profile

Bgp » History » Version 2

Joel Espunya, 06/14/2012 09:31 PM

1 1 Pau Escrich
h1. Bgp
2 1 Pau Escrich
3 2 Joel Espunya
Es crea el bridge br-bgp amb les devices definides a bgp_devices
4 2 Joel Espunya
5 2 Joel Espunya
<pre>
6 1 Pau Escrich
config 'qmp' 'interfaces'
7 1 Pau Escrich
    option 'lan_devices' 'eth0 wlan1 '
8 1 Pau Escrich
    option 'wan_devices' 'eth1 '
9 1 Pau Escrich
    option 'mesh_devices' 'wlan0 '
10 2 Joel Espunya
    option 'bgp_devices' 'wlan1 eth0'
11 2 Joel Espunya
    
12 1 Pau Escrich
config 'qmp' 'bgp'
13 1 Pau Escrich
    option 'as' '2234'
14 2 Joel Espunya
    list network 10.0.0.0/8
15 2 Joel Espunya
    list network 10.1.1.0/24
16 1 Pau Escrich
17 1 Pau Escrich
config 'bgp'
18 1 Pau Escrich
    option 'ipdest' '172.30.44.3'
19 2 Joel Espunya
    option 'netmask' '255.255.255.252'
20 1 Pau Escrich
21 1 Pau Escrich
config bgp
22 1 Pau Escrich
    option ipdest 172.22.55.1
23 2 Joel Espunya
    option 'netmask' '255.255.255.252'
24 2 Joel Espunya
25 2 Joel Espunya
26 2 Joel Espunya
</pre>