Project

General

Profile

Bgp » History » Version 3

Joel Espunya, 06/25/2012 08:42 PM

1 1 Pau Escrich
h1. Bgp
2 1 Pau Escrich
3 2 Joel Espunya
Es crea el bridge br-bgp amb les devices definides a bgp_devices
4 2 Joel Espunya
5 2 Joel Espunya
<pre>
6 1 Pau Escrich
config 'qmp' 'interfaces'
7 1 Pau Escrich
    option 'lan_devices' 'eth0 wlan1 '
8 1 Pau Escrich
    option 'wan_devices' 'eth1 '
9 1 Pau Escrich
    option 'mesh_devices' 'wlan0 '
10 2 Joel Espunya
    option 'bgp_devices' 'wlan1 eth0'
11 2 Joel Espunya
    
12 1 Pau Escrich
config 'qmp' 'bgp'
13 1 Pau Escrich
    option 'as' '2234'
14 2 Joel Espunya
    list network 10.0.0.0/8
15 2 Joel Espunya
    list network 10.1.1.0/24
16 1 Pau Escrich
17 1 Pau Escrich
config 'bgp'
18 3 Joel Espunya
    option 'as' '2234'
19 1 Pau Escrich
    option 'ipdest' '172.30.44.3'
20 2 Joel Espunya
    option 'netmask' '255.255.255.252'
21 1 Pau Escrich
22 1 Pau Escrich
config bgp
23 3 Joel Espunya
    option 'as' '2234'
24 1 Pau Escrich
    option ipdest 172.22.55.1
25 2 Joel Espunya
    option 'netmask' '255.255.255.252'
26 2 Joel Espunya
27 2 Joel Espunya
28 2 Joel Espunya
</pre>