Project

General

Profile

Wiki » History » Version 11

Victor Oncins, 09/07/2011 02:02 PM

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Wiki
2 2 Agustí Moll Garcia
3 3 Pau Escrich
h2. Trobades (CAT)
4 4 Pau Escrich
5 1 Agustí Moll Garcia
* [[T20110528]]
6 3 Pau Escrich
7 3 Pau Escrich
h2. Technical information
8 4 Pau Escrich
9 3 Pau Escrich
* Wireless autoconf system [[wireless_autoconf]]
10 4 Pau Escrich
* Openwrt tips [[Openwrt]]
11 7 Agustí Moll Garcia
* Exemple de disseny [[Disseny IPs]] http://www.dabbleboard.com/draw?b=Guest767206&i=4&c=f0ccf9eca512e49a12f55e2c920bd8908c2da5aa
12 6 Agustí Moll Garcia
13 5 Agustí Moll Garcia
14 5 Agustí Moll Garcia
h2. Prototip Nou node
15 5 Agustí Moll Garcia
16 5 Agustí Moll Garcia
* Exemple amb caixa COMPEX i conexió N: [[Monster_Box]]
17 8 Victor Oncins
18 8 Victor Oncins
h2. Tasques de tram final
19 8 Victor Oncins
20 9 Victor Oncins
Després de la darrera reunió de seguiment del 6/9/2011, els presents (Roger,Pau,Simó,Agustí i Victor) hem acordat la llista de tasques finals que caldria dur a terme de cara a la entrega del projecte a la Fundació PuntCAT. Per descomptat aquesta llista admet les modificacions o correccions que cregueu oportunes.
21 8 Victor Oncins
22 8 Victor Oncins
h3. Portal captiu
23 8 Victor Oncins
24 8 Victor Oncins
Quan un client es connecti a través d'un AP qmp presentarà un portal captiu de codi html estàtic. Aquest codi provindrà en primera instància del node gateway d'Internet que utilitzi el client. En cas que el node gateway no transfereixi cap codi, el node mesh presentarà un portal per defecte.
25 8 Victor Oncins
L'administrador de perfil bàsic ha de ser capaç de configurar els camps bàsics del portal: imatge del logo, eslògan, descripció del esdeveniment,...Es proposa al desenvolupador que inclogui un wizard(*) que ho permeti i un checkbox que declari el node com a gateway a efectes de propagació a la resta del codi html.
26 8 Victor Oncins
27 8 Victor Oncins
(*)En conseqüència aquesta tasca està lligada a l implementació d'un wizard de propòsit més general pensat per oferir una configuració inicial ràpida. Queda per definir el disseny definitiu d'aquest wizard, sobre tot pel que fa a quines són les dades mínimes exigides a un administrador.
28 8 Victor Oncins
29 8 Victor Oncins
h3. Gateway
30 8 Victor Oncins
31 8 Victor Oncins
Per tal que un administrador pugui accedir a la gestió o monitorització de paràmetres relatius a les funcionalitats de gateway, caldrà incloure una pestanya al Luci que ho permeti.
32 8 Victor Oncins
33 8 Victor Oncins
h3. Configuració del rol d'interfícies
34 8 Victor Oncins
35 8 Victor Oncins
Donades les interfícies físiques eth0, eth1, wlan0,...wlanN cal permetre la configuració del seu rol, que pot ser:
36 8 Victor Oncins
37 8 Victor Oncins
* WAN
38 8 Victor Oncins
* LAN
39 8 Victor Oncins
* AP
40 8 Victor Oncins
* MESH
41 8 Victor Oncins
42 11 Victor Oncins
Es proposa al desenvolupador que aixó es faci a través d'un [[Networking_system|arxiu de configuració UCI]] (proposta del Pau).
43 8 Victor Oncins
Si un node gateway està connectat a un router ADSL per una interficie WAN i el node detecta un DHCP server, el node ha de desactivar el servidor DHCP de la interfície LAN.
44 8 Victor Oncins
Aquesta funcionalitat potser presenta incompatibilitats amb els interessos de les comunitats. Caldrà una futura revisió per la versió orientada comunitats
45 8 Victor Oncins
46 8 Victor Oncins
h3. Detector d'Internet per ping
47 8 Victor Oncins
48 10 Victor Oncins
El mecanisme bàsic de detecció d'accés a Internet és manté a N-pings fallits cap un pool d'URL públiques. Per tal de reduir a màxim el temps de reconnexió a Internet dels client de la mesh en cas de falles freqüents del test de pings (saturació d'enllaç, pèrdua de paquets,..), es proposa que amb un sol gateway, aquest no deixi mai d'anunciar el rol.
49 8 Victor Oncins
50 8 Victor Oncins
h3. Sistema de DNS intern
51 8 Victor Oncins
52 8 Victor Oncins
S'acorda l'actualització automàtica d'entrades del DNS des de plugin de bmx6. Això ha de permetre accedir per nom a tots els nodes de la mesh.
53 8 Victor Oncins
54 8 Victor Oncins
h3. Mapa
55 8 Victor Oncins
56 8 Victor Oncins
Integració del mapa a la interfície LuCI. Es proposta per us del plugin SMS per tal de difondre els canvis l'estat de link o de node que percevi la xarxa. Una funcionalitat interessant és canviar les icones per d'altres sense referències al hardware del node però que reflecteixin diferents propietats, les quals podeb interessar al administardor (p.exemple accès a Internet, xarxa anunciada,etc...)
57 8 Victor Oncins
58 8 Victor Oncins
h3. Generador de firmware
59 8 Victor Oncins
60 8 Victor Oncins
Es partirà de la base del generador desenvolupat fins ara pel Simó. Aquesta part del projecte no estarà orientada en un primer moment al usuari final.
61 8 Victor Oncins
62 8 Victor Oncins
h3. Fase de testing
63 8 Victor Oncins
64 8 Victor Oncins
Pendent de definir
65 8 Victor Oncins
66 8 Victor Oncins
h3. Fixar versions
67 8 Victor Oncins
68 8 Victor Oncins
Pendent de definir